Skip to content

Proiecte de Hotărâri

Proiecte de hotărâri

  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023
   • 20.12.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – Aprobarea realizarii obiectivului de investitie ,, Amplasare parc fotovoltaic si imprejmuire teren pentru proiectul ,, Productie de energie din surse regenerabile pentru comercializare in scopul combaterii saraciei energentice la nivelul comunei Titesti, judetul Arges”
   • 15.12.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind atestarea apartenenței unui bun imobil la domeniul public al comunei Țițești, județul Argeș
   • 15.12.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – Privind delegarea unor atributii viceprimarului comunei Titesti, judetul Arges
   • 15.12.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind reducerea cu 10% a numarului maxim de posturi stabilit potrivit art. III alin.(8 ind.1) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale , precum si pentru stabilirea unor masuri financiare si actualizarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Titesti, judetul Arges
   • 15.12.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind constituirea unei comisii pentru cercetarea prealabila prevazuta de art. 8 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica
   • 15.12.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind anularea creantelor fiscale restante mai mici de 40 de lei aflate in sold la 31.12.2023
   • 15.12.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind acordarea unui mandat special în vederea aprobării ajustării tarifelor percepute de operatorul Societatea Salubris S.A. în Zona Centrală-județul Argeș și a încheierii Actului adițional nr. 2 la Contractul nr. 523/05.12.2022
   • 15.12.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023
   • 07.12.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice pentru obiectivul de investiții „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA CASA DE CUL TURA BUCSENESTI DIN COMUNATITESTI, JUDETUL ARGES”
   • 07.12.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aproparea documentatiei tehnico eocnomice si implementarea proiectului „MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI(SERBANI),LUNCII,VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE,RIGOLE BETONAE,TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCES IN PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI,JUDETUL ARGES”
   • 20.11.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind declararea utilității publice și de interes public local a investiției privind amplasarea unui parc fotovoltaic si imprejmuire teren situat in extravilanul Comunei Titesti, sat Valea Stanii, Tarla 2 si 9 , jud. Arges, cu suprafata totala de 241065 mp , identificat cu nr. cadastral 82728, pentru proiectul ,,Productie de energie din surse regenerabile pentru comercializare in scopul combaterii saraciei energentice la nivelul comunei Titesti, judetul Arges”
   • 20.11.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum de interes local în zona Golești, sat Țițești, comuna Țițești, judetul Argeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, in urma semnarii contractului de executie lucrari
   • 20.11.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții ,, Sistem centralizat de canalizare etapa III in comuna Titesti, judetul Arges” in urma procedurilor de achizitii
   • 20.11.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind reluarea procedurii de licitatie pentru concesionarea terenului extravilan in suprafata de 310 000 mp, situat in Comuna Titesti, sat Valea Stanii, Tarla 2,9, judet Arges, identificat cu numarul cadastral 82727
   • 20.11.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcțiial aparatului de specialitate al primarului comunei Țițești
   • 20.11.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentatiei de atribuire aferenta procedurii pentru vanzarea prin licitatie a unui teren intravilan in suprafata de 453 mp, inscris incartea funciara cu nr. 82767 situat in comuna Titesti, sat Valea Manastirii , aflat in proprietatea privata a comunei Titesti, judetul Arges
   • 20.11.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2024
   • 20.11.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023
   • 20.11.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru achizitia de “SERVICII DE CATERING (suport alimentar) pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Hârtiești, județul Argeș în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat”
   • 19.10.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023
   • 19.10.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind atestarea apartenenței unui bun imobil la domeniul public al comunei Țițești, județul Argeș
   • 19.10.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum de interes local în zona Golești, sat Țițești, comuna Țițești, judetul Argeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, in urma semnarii contractului de executie lucrari
   • 19.10.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții ,, Sistem centralizat de canalizare etapa III in comuna Titesti, judetul Arges” in urma procedurilor de achizitii
   • 19.10.2023 | Se poate vizualiza dând click aici 
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind reluarea procedurii de licitatie pentru concesionarea terenului extravilan in suprafata de
   310 000 mp, situat in Comuna Titesti, sat Valea Stanii, Tarla 2,9, judet Arges, identificat cu numarul cadastral 82727
   • 19.10.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcțiial aparatului de specialitate al primarului comunei Țițești
   • 19.10.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentatiei de atribuire aferenta procedurii pentru vanzarea prin licitatie a unui teren intravilan in suprafata de 453 mp, inscris incartea funciara cu nr. 82767 situat in comuna Titesti, sat Valea Manastirii , aflat in proprietatea privata a comunei Titesti, judetul Arges
   • 19.10.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2024
   • 19.10.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023
   • 17.10.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – Privind actualizarea nomenclatorului stradal la nivelul comunei Titesti, județul Arges
   • 29.08.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023
   • 21.08.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – Privind modificarea HCL 57/05.08.2022
   • 10.08.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – Privind aprobarea procedurii de scutire de la plata majorarilor de intaziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Titesti
   • 10.08.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – Privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru școli al Romaniei, la nivelul comunei Titesti, judetul Arges
   • 10.08.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE –  Privind declararea utilitatii publice si de interes public local a investitiei ,, Distributie si suplimentare sursa de apa Valea Manastirii , comuna Titesti, judetul Arges”
   • 28.07.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea lucrarilor de demolare a constructiilor (fânare) situate pe terenul partial intravilan in comuna Titesti, Satul Valea Stânii,judet Arges, avand nr.cadastral 82974
   • 11.07.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
   pentru lunile august, septembrie si octombrie 2023
   • 11.07.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea atribuirii „Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale provenite de pe raza județului Argeș în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică”, prin procedura negocierii fără publicare prealabilă și avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate și a Documentației de atribuire aferente
   • 11.07.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind revizuirea si actualizarea Regulamentului serviciilor de alimentare cu apa si canalizare din comuna Titesti,judet Arges aprobat prin H.C.L. nr. 53/27.08.2015
   • 11.07.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – de aprobare a proiectului și cheltuielilor aferente proiectului Crearea Centrului de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu din Comuna Țițești
   • 11.07.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – Privind insusirea Raportului de Evaluare privind determinarea redeventei pentru terenul intravilan in suprafata de 453 mp situat in comuna Titesti, sat Valea Manastirii, judetul Arges
   • 11.07.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind completarea și modificarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMPARTIMENTULUI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI ȚIȚEȘTI Consiliul
   • 11.07.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – Privind revocarea HCL nr. 17/01.02.2023 privind aprobarea transportului in sistem maxi-taxi pe aria administrativ – teritoriala a comunei Titesti, judetul Arges
   • 11.07.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea Proiectului Tehnic si a devizului general pentru obiectivul de investitii ”Amenajare fir de vale pentru protejare DC 83 si a strazilor Sipotului si Troitei de la intersectia Valea Stanii in amonte comuna Titesti, judetul Arges”
   • 11.07.2023 | Se poate vizualiza dând click aici