Skip to content

Proiecte de Hotărâri

Proiecte de hotărâri

  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – Privind actualizarea nomenclatorului stradal la nivelul comunei Titesti, județul Arges  
   • 29.08.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE –  Privind declararea utilitatii publice si de interes public local a investitiei ,, Distributie si suplimentare sursa de apa Valea Manastirii , comuna Titesti, judetul Arges”
   • 28.07.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea lucrarilor de demolare a constructiilor (fânare) situate pe terenul partial intravilan in comuna Titesti, Satul Valea Stânii,judet Arges, avand nr.cadastral 82974
   • 11.07.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
   pentru lunile august, septembrie si octombrie 2023
   • 11.07.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea atribuirii „Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale provenite de pe raza județului Argeș în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică”, prin procedura negocierii fără publicare prealabilă și avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate și a Documentației de atribuire aferente
   • 11.07.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind revizuirea si actualizarea Regulamentului serviciilor de alimentare cu apa si canalizare din comuna Titesti,judet Arges aprobat prin H.C.L. nr. 53/27.08.2015
   • 11.07.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – de aprobare a proiectului și cheltuielilor aferente proiectului Crearea Centrului de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu din Comuna Țițești
   • 11.07.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – Privind insusirea Raportului de Evaluare privind determinarea redeventei pentru terenul intravilan in suprafata de 453 mp situat in comuna Titesti, sat Valea Manastirii, judetul Arges
   • 11.07.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind completarea și modificarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMPARTIMENTULUI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI ȚIȚEȘTI Consiliul
   • 11.07.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – Privind revocarea HCL nr. 17/01.02.2023 privind aprobarea transportului in sistem maxi-taxi pe aria administrativ – teritoriala a comunei Titesti, judetul Arges
   • 11.07.2023 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea Proiectului Tehnic si a devizului general pentru obiectivul de investitii ”Amenajare fir de vale pentru protejare DC 83 si a strazilor Sipotului si Troitei de la intersectia Valea Stanii in amonte comuna Titesti, judetul Arges”
   • 11.07.2023 | Se poate vizualiza dând click aici