Skip to content

Proiecte de Hotărâri

Proiecte de hotărâri

  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehico-economice (faza D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Crearea Centrului de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu din Comuna Țițești”, proiect  finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 – Reforme sociale
   • 12.04.2024 | Se poate vizualiza dând click aici

  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind stabilirea cuantumului taxei aferente pasunatului, pentru pasunile aflate in domeniul public al comunei Titesti, judetul Arges
   • 12.04.2024 | Se poate vizualiza dând click aici

  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile mai , iunie si iulie 2024

   • 12.04.2024 | Se poate vizualiza dând click aici

  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea achizitiei serviciilor financiar-contabile si incheierea unui contract de prestari servicii in vederea efectuarii unei expertize contabile la Scoala Gimnaziala ,, I.C. Lazarescu” din comuna Titesti, judetul Arges

   • 12.04.2024 | Se poate vizualiza dând click aici

  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024
   • 12.04.2024 | Se poate vizualiza dând click aici

  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a Comunei Titesti, judetul Arges
   • 08.04.2024 | Se poate vizualiza dând click aici

  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentatiei de atribuire privind organizarea si desfasurarea licitatiei publice pentru concesionarea unei suprafete de 35 mp de teren intravilan din suprafata de 335 mp, apartinand domeniului public al comunei Titesti, , judetul Arges, situat in sat Bucsenesti-Lotasi, judetul Arges, avand numar cadastral 83134
   • 08.04.2024 | Se poate vizualiza dând click aici

  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea,indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizpentru obiectivul de investiții ,,Pod din beton armat peste paraul Valea Manastirii in punctul Poiana Marului, sat Valea Manastirii, in comuna Titesti, judetul Arges”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
   • 18.03.2024 | Se poate vizualiza dând click aici

  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – Privind aprobarea documentatiei cadastrale avizata sub nr. 5606/14.03.2024 de catre O.C.P.I. Arges în vederea actualizarii informatiilor tehnice cadastrale ale imobilului identificat cu numarul cadastal 80148, inscris in Cartea Funciara nr. 80148 , al
   Comunei Titesti , judetul Arges
   • 18.03.2024 | Se poate vizualiza dând click aici

  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitatie publica a unei suprafete de 35 mp de teren intravilan din suprafata de 335 mp, apartinand domeniului public al comunei Titesti, , judetul Arges, situat in sat Bucsenesti-Lotasi, judetul Arges, avand numar cadastral 83134
   • 18.03.2024 | Se poate vizualiza dând click aici

  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind atestarea apartenenței unui bun imobil la domeniul public al comunei Țițești, județul Argeș
   • 18.03.2024 | Se poate vizualiza dând click aici

  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbare zona functionala si reglementare urbanistica in vederea realizarii investitiei: ,,Dezmembrare si parcelare teren pentru vanzare loturi in vederea construirii de locuinte individuale” , amplasat in comuna Titesti, sat Valea Stanii, punctul ,,Obste”, cu numar cadastral 82265, judetul Arges
   • 18.03.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea obiectivului de investitii,, Extindere retea de gaze naturale în comuna Titesti, județul Arges,”
   • 18.03.2024 | Se poate vizualiza dând click aici

  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Țițești
   • 18.03.2024 | Se poate vizualiza dând click aici

  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta si a ajutoarelor comunitare aplicabil la nivelul comunei Titesti, judetul Arges 
   • 16.02.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie“Distributie si suplimentare sursa de apa Valea Manastirii comuna Titesti, judetul Arges” 
   • 16.02.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – Privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Asfaltare ulite in sat Bucsenesti-Lotasi , comuna Titesti, judetul Arges: strada Solovanului, strada Catelului , strada Dutu, strada Crizantemei, strada Albului, strada Salcamului”
   • 16.02.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,, Amenajare Fir de Vale pentru protejarea DC83 si a strazilor Sipotului si Troitei de la intersectia Valea Stanii in amonte comuna Titesti, judetul Arges” 
   • 16.02.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind acordarea unui mandat special în vederea aprobării „Strategiei județene de gestionare a deșeurilor municipale generate pe raza teritorială a județului Argeș”  
   • 16.02.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind anularea Hotararea Consiliului Local Titesti nr.101 din 27.12.2023 privind reducerea cu 10% a numarului maxim de posturi stabilit potrivit art. III alin.(8 ind.1) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale , precum si pentru stabilirea unor masuri financiare si actualizarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Titesti, judetul Arges 
   • 16.02.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea obiectivului de investitie ,,Modernizarea, extinderea si optimizarea consumului de energie electrica a sistemului de iluminat public in comuna Titesti, judetul Arges”  
   • 16.02.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind insusirea Raportului de Evaluare privind determinarea redeventei pentru o suprafata de 35 mp din terenul intravilan in suprafata de 335 mp, apartinand domeniului public al comunei Titesti, situat in sat Bucsenesti-Lotasi, judetul Arges, avand numar cadastral 83134 
   • 16.02.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – Privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Titesti , județul Arges. și aprobarea cheltuielilor cu naveta
   • 16.02.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind acordarea unui mandat special în vederea aprobării și a încheierii Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și
   transport separat al deşeurilor municipale în Zona centrală Argeș nr. 523/05.12.2022 
   • 16.02.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Țițești  
   • 16.02.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea Planului de acţiuni privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul comunei Țițești, judeţul Argeş pe anul 2024 
   • 16.02.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024
   • 12.02.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea Regulamentului privind încasarea taxei speciale de salubrizare
   • 12.01.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – aprobarea extinderii retelei de gaze naturale pe mai multe strazi din satele Titesti,Valea Manastirii, Valea Stanii si Bucsenesti Lotasi – Comuna Titesti, judet Arges
   • 12.01.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – plan lucrari de interes local
   • 12.01.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – presedinte sedinta
   • 12.01.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire la obiectivul de investiție,, Distribuție și suplimentare sursă de apă Valea Mănăstirii
   • 12.01.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE –  Privind aprobarea programului si calendarului principalelor activitati culturale pe anul 2024 al Bibliotecii Comunale Ţiţeşti și al Casei de Cultura Ţiţeşti
   • 12.01.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – Privind aprobarea retelei scolare pentru anul școlar 2024-2025 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Ţiţeşti
   • 12.01.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind stabilirea salariilor de bază lunare pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Țițești și pentru personalul din serviciile publice de interes local aflate în subordinea Consiliului
   • 12.01.2024 | Se poate vizualiza dând click aici
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind declararea utilităţii publice si de interes local ( comunal) pentru obiectivul de investitie ,,Amplasare parc fotovoltaic si imprejmuire teren pentru proiectul – Productie de energie din surse regenerabile pentru comercializare in scopul combaterii saraciei energetice in comuna Titesti, judetul Arges” si pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului pe care se va construi acest obiectiv de interes public