Skip to content

Hotărârile Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local  2023

  • HCL Nr.70 din 30.08.2023 – Privind actualizarea nomenclatorului stradal la nivelul comunei Titesti , județul Arges
  • HCL Nr. 65 din 01.08.2023 – Privind declararea utilitatii publice si de interes public local a investitiei ,, Distributie si suplimentare sursa de apa Valea Manastirii , comuna Titesti, judetul Arges”
  • HCL Nr. 55 din 18.07.2023 – privind aprobarea Proiectului Tehnic si a devizului general pentru obiectivul de investitii ”Amenajare fir de vale pentru protejare DC 83 si a strazilor Sipotului si Troitei de la intersectia Valea Stanii in amonte comuna Titesti, judetul Arges”
  • HCL Nr. 56 din 18.07.2023 – privind revocarea HCL nr. 17/01.02.2023 privind aprobarea transportului in sistem maxi-taxi pe aria administrativ – teritoriala a comunei Titesti,
   judetul Arges
  • HCL Nr. 57 din 18.07.2023 – privind completarea și modificarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMPARTIMENTULUI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI ȚIȚEȘTI
  • HCL Nr. 58 din 18.07.2023 – Privind insusirea Raportului de Evaluare privind determinarea redeventei pentru terenul intravilan in suprafata de 453 mp situat in comuna Titesti, sat Valea Manastirii, judetul Arges
  • HCL Nr. 59 din 18.07.2023 – HOTARARE de aprobare a proiectului și cheltuielilor aferente proiectului Crearea Centrului de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu din Comuna Țițești
  • HCL Nr. 60 din 18.07.2023 – privind revizuirea si actualizarea Regulamentului serviciilor de alimentare cu apa si canalizare din comuna Titesti,judet Arges aprobat prin H.C.L. nr. 53/27.08.2015
  • HCL Nr. 61 din 18.07.2023 – privind aprobarea atribuirii „Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale provenite de pe raza județului Argeș în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică”, prin procedura negocierii fără publicare prealabilă și avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate și a Documentației de atribuire aferente
  • HCL Nr. 62 din 18.07.2023 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile august, septembrie si octombrie 2023
  • HCL Nr. 63 din 18.07.2023 – privind aprobarea lucrarilor de demolare a constructiilor (fânare) situate pe terenul partial intravilan in comuna Titesti, Satul Valea Stânii,judet Arges, avand nr.cadastral 82974
  • HCL Nr. 64 din 18.07.2023 – privind aprobarea documentației tehnico-economica – faza Studiu de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Pod din beton armat peste paraul Valea Manastirii in punctul Poiana Marului, sat Valea Manastirii, in comuna Titesti, judetul Arges”